NZT - Apskritojo stalo diskusijų metu pateiktų siūlymų įgyvendinimo priemonių plano įgyvendinimas

 

English

 Pradžia
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 19497677
Šiandien apsilankė: 10157
Dabar naršo: 167
Apskritojo stalo diskusijų metu pateiktų siūlymų įgyvendinimo priemonių plano įgyvendinimas

Apskritojo stalo diskusijų, įvykusių nuo 2019-08-29 iki 2019-11-14 penkiuose Lietuvos regionuose, kuriuose dalyvavo 273 dalyviai, metu pateiktų siūlymų įgyvendinimo priemonių planas 

2020-02-06

Vilnius

Siūlymo Eil. Nr.


Pateikto siūlymo
turinys

 


Priemonė pateiktam
siūlymui įgyvendinti

 

Siūlymo įgyvendinimo terminas

 

Už siūlymo
įgyvendinimą atsakinga institucija

(asmuo)

Pastabos

1

2

3

4

5

6

1.

Nekilnojamojo turto
kadastro nuostatų 15 punkte turėtų būti
nurodyta, kad visais
atvejais prieš
perleidžiant žemės
sklypą būtų atliekami kadastriniai matavimai.

Nekilnojamojo turto
kadastro nuostatų 15
punkto pakeitimo
projekto parengimas,
nurodant, kad visais
atvejais prieš
perleidžiant žemės
sklypą atliekami
kadastriniai matavimai.

2020-12-31

ŽŪM

 

2.

Nekilnojamojo turto
kadastro nuostatų 21
punkte turėtų būti
pakeista tvarka dėl
dokumentų, reikalingų patikslinti
teritorijų planavimo
dokumentui, parengimo (reikalinga sukonkretinti kas turi
rengti teritorijų
planavimo dokumento patikslinimą –
matininkas, atliekantis žemės
sklypo kadastrinius
matavimus, kadastro
vietovės projekto
autoriaus (buvęs ar
esamas), asmuo,
turintis formavimo
pertvarkymo projekto rengėjo pažymėjimą,
ar Nacionalinės
žemės tarnybos prie
Žemės ūkio
ministerijos teritorinis skyrius pagal žemės
sklypo buvimo vietą
(toliau – teritorinis
skyrius).

Nekilnojamojo turto
kadastro nuostatų 21
punkto pakeitimas,
nurodant kas turi
rengti dokumentus,
reikalingus patikslinti
teritorijų planavimo
dokumentui .–
matininkas,
atliekantis žemės
sklypo kadastrinius
matavimus, kadastro
vietovės projekto
autoriaus (buvęs ar
esamas), asmuo,
turintis formavimo
pertvarkymo projekto
rengėjo pažymėjimą,
ar Nacionalinės
žemės tarnybos prie Žemės
ūkio
ministerijos teritorinis
skyrius.

2020-12-31

ŽŪM

 

 

3.

Spręsti klausimą dėl
Nekilnojamojo turto
kadastro nuostatų 21
punkto pakeitimo,
nurodant, kad išvada
dėl būtinumo tikslinti teritorijų planavimo
dokumentą ar žemės
sklypo ribas vietovėje turėtų būti rengiama
VĮ Registrų centro
posistemėje ,,GeoMatininkas“ ir
teikiama ne
matininkui, o (ir)
žemės sklypo
savininkui, kadangi
sprendimas yra
susijęs su
nuosavybės teise
priklausančiu žemės
sklypu.

Nekilnojamojo turto
kadastro nuostatų 21
punkto pakeitimas,
nurodant, kad išvada
dėl būtinumo tikslinti
teritorijų planavimo
dokumentą ar žemės sklypo ribas vietovėje turėtų būti rengiama
VĮ Registrų centro
posistemėje ,,GeoMatininkas“ teikiama
ne tik
matininkui, o ir
žemės sklypo
savininkui.

2020-12-31

ŽŪM

 

4.

Nekilnojamojo turto
kadastro nuostatų
32.1.1 papunktyje
turėtų būti aiškiai
reglamentuota, kada
į žemės sklypo ribų
ženklinimą turėtų būti kviečiami žemės
sklypo naudotojai,
kada teritorinis
skyrius.

Nekilnojamojo turto
kadastro nuostatų
32.1.1 papunkčio
pakeitimas, išskiriant
atvejus, kada į žemės
sklypo ribų
ženklinimą turėtų būti
kviečiami žemės
sklypo naudotojai,
kada teritorinis
skyrius.

2020-12-31

ŽŪM

 

 

5.

Nekilnojamojo turto
kadastro nuostatų
32.1.4 papunktis
turėtų būti keičiamas, atsisakant prievolės
žemės sklypo plane
daryti įrašą, apie tai
kokia medžiaga
panaudota žymint
inžinerinius tinklus,
jeigu inžineriniai
tinklai buvo
kartografuoti vietovėje atliekant
žemės sklypo
kadastrinius matavimus.

Nekilnojamojo turto
kadastro nuostatų
32.1.4 papunkčio
pakeitimas, nurodant, kad
atsisakoma
prievolės žemės
sklypo plane daryti
įrašą, apie tai kokia
medžiaga panaudota
žymint inžinerinius
tinklus, jeigu
inžineriniai tinklai
buvo kartografuoti
vietovėje atliekant
žemės sklypo
kadastrinius matavimus.

Įvykdyta

ŽŪM

 

6.

Nekilnojamojo turto
kadastro nuostatų 64 punkte išskirti
atvejus, kada
nereikėtų elektroninėje žemės
sklypo kadastro
duomenų byloje
komplektuoti teritorijų planavimo
dokumento ištraukos.

Nekilnojamojo turto
kadastro nuostatų 64
punkto patikslinimas,
išskiriant atvejus,
kada nereikėtų
elektroninėje žemės
sklypo kadastro
duomenų byloje
komplektuoti teritorijų
planavimo
dokumento ištraukos.

2020-12-31

ŽŪM

 

7.

Nekilnojamojo turto
kadastro nuostatų
67-69 punktuose
turėtų būti nurodytas
vienas terminas per
kiek laiko turėtų būti
patikrinta žemės
sklypo kadastro
duomenų byla
(atsisakyti pakartotinio tikrinimo sąvokos ir termino).

Nekilnojamojo turto
kadastro nuostatų 67-69
punktų pakeitimai,
nurodant vieną žemės
sklypo kadastro duomenų
bylos patikrinimo
terminą.

2020-12-31

ŽŪM

 

8.

Nekilnojamojo turto
objektų kadastrinių
matavimų ir kadastro
duomenų surinkimo
bei tikslinimo
taisyklių 21.4.3
papunktyje turėtų
būti nurodyta, kad
žemės sklypo ribų
paženklinimo-parodymo akte turėtų būti nurodomas ne
juridinis žemės
sklypo plotas, o
žemės sklypo
kadastrinių matavimų metu nustatytas
žemės plotas arba
turėtų būti
atsisakoma žemės
sklypo ploto įrašymo žemės sklypo ribų
paženklinimo-parodymo akte.

Nekilnojamojo turto
objektų kadastrinių
matavimų ir kadastro
duomenų surinkimo
bei tikslinimo
taisyklių 21.4.3
papunkčio pakeitimas,
nurodant, kad žemės sklypo
ribų paženklinimo-
parodymo akte turėtų būti
nurodytas ne juridinis, o
žemės
sklypo kadastrinių
matavimų metu
nustatytas žemės
sklypo plotas, arba
žemės sklypo plotas
žemės sklypo ribų
paženklinimo-parodymo akte neturi būti nurodomas.

2020-06-01

ŽŪM

 

9.

Nekilnojamojo turto
objektų kadastrinių
matavimų ir kadastro
duomenų surinkimo
bei tikslinimo
taisyklių 30 punkte
turėtų būti nurodyti
atvejai, kada galima
atstatyti žemės
sklypo ribas
neatliekant ėjimų nuo
tos pačios
koordinačių sistemos
pagrindo punktų.

  1. Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių 30 punkto papildymas, nurodant atvejus, kada galima atstatyti žemės sklypo ribas neatliekant ėjimų nuo tos pačios koordinačių sistemos pagrindo punktų.

2020-12-31

ŽŪM

 

10.

Nekilnojamojo turto
kadastro nuostatų
32.2.2.2 papunktyje
turėtų būti nurodyta,
kad bendrų
riboženklių koordinačių skirtumas
gali būti didesnis nei
0,2 metro miestuose ir 0,6 metro kitose
teritorijose, įvertinant
tai, kad anksčiau
galiojusiose teisės
aktų nuostatose
leidžiamos paklaidos buvo didesnės.

  1. Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 32.2.2.2 papunkčio papildymas, išskiriant atvejus, kada bendrų riboženklių koordinačių skirtumas gali būti didesnis nei 0,2 metro miestuose ir 0,6 metro kitose teritorijose.

2020-12-31

ŽŪM

 

11.

Nekilnojamojo turto
objektų kadastrinių
matavimų ir kadastro duomenų surinkimo
bei tikslinimo
taisyklių 38.4.4
papunktis turėtų būti tikslinamas, nurodant, kad tuo
atveju, kai atlikus
žemės sklypo
kadastrinius matavimus, žemės
sklypo plotas kinta
neleistinumo ribose,
matininkas privalėtų
žemės sklypo plano 4
lentėje nurodyti
žemės sklypo dalis.

Nekilnojamojo turto
objektų kadastrinių
matavimų ir kadastro
duomenų surinkimo
bei tikslinimo
taisyklių 38.4.4
papunkčio papildymas,
nurodant, kad tuo
atveju, kai atlikus
žemės sklypo
kadastrinius matavimus,
žemės
sklypo plotas kinta
neleistinumo ribose,
matininkas privalo
žemės sklypo plano 4 lentelėje nurodyti
žemės sklypo dalis.

2020-06-01

ŽŪM

 

12.

Siūlyti tikslinti teisės
aktų nuostatas,
numatant, kad prieš
rengiant žemės
sklypo formavimo ir
pertvarkymo projektą, atsirastų
prievolė atlikti žemės sklypo kadastrinius
matavimus. 

Pateiktas siūlymas
Žemės ūkio
ministerijai dėl
Žemės sklypų
formavimo ir
pertvarkymo projektų
rengimo taisyklių
nuostatų patikslinimo,
numatant, kad prieš
rengiant žemės
sklypo formavimo ir
pertvarkymo projektą turi
būti atlikti žemės sklypui
kadastriniai
matavimai. 

2020-06-01

NŽT

 NŽT 2020-04-07 raštu Nr. 1SD-745-(10.7 E.) „Dėl teisės akto pakeitimo“ kreipėmės į Žemės ūkio ministeriją su siūlymu patikslinti Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių nuostatas, numatant, kad prieš rengiant žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą žemės sklypui turi būti atlikti kadastriniai matavimai. 

13.

Tikslinti teisės aktų
nuostatas, kad
atliekant kadastrinius
matavimus nereikėtų
skaičiuoti nominalios
vertės privatiems
žemės sklypams.

Patikslintos teisės
aktų nuostatos, kad
atliekant kadastrinius
matavimus nereikėtų
skaičiuoti nominalios vertės
privatiems
žemės sklypams.

2020-12-31

ŽŪM

 

14.

Tikslinti teisės aktų
nuostatas, kad
melioracijos grioviai
nebūtų priskiriami
statiniams, t. y. kad
grioviais užimamas
žemės plotas nebūtų apskaitomas, kaip
užstatyta žemė.

Patikslintos teisės
aktų nuostatos,
susijusios su
melioracijos griovių
užimamo žemės ploto
apskaitymu.

2020-12-31

ŽŪM

 

15.

Spręsti klausimą dėl
žemės sklypų
suformavimo dokumentų (abrisų,
preliminarių planų)
, saugomų teritorinių
skyrių archyvuose,
skaitmenizavimo.

Spręstas klausimas ir
ieškota priemonių bei
finansavimo šaltinių
dokumentų skaitmenizavimui atlikti.

2020-12-31

NŽT

 

16.

Kreiptis į VĮ Registrų
centrą, kad
suskaitmeninti teritorijų planavimo ir
suformavimo dokumentai, esantys
žemės sklypų
kadastro duomenų
bylose, kurios buvo
pateiktos VĮ Registrų
centrui, būtų
prieinami matininkams neatlygintinai.

Raštu kreiptasi į
Ekonomikos ir
inovacijų ministeriją dėl
inicijavimo, kad
VĮ Registrų centras
suskaitmenintus teritorijų
planavimo ir suformavimo
dokumentus, esančius
žemės
sklypų kadastro
duomenų bylose,
matininkams teiktų
neatlygintinai.

2020-05-01

ŽŪM

 

17.

Pateikti rekomendacijas matininkams dėl
spaudoje skelbiamos informacijos, apie
numatomą žemės
sklypo ribų
ženklinimą, formos ir
turinio.

Nacionalinės žemės
tarnybos direktoriaus
įsakymu patvirtintas
skelbimo apie
numatomą žemės
sklypo ribų
ženklinimą formos
pavyzdys ir
rekomendacijos.

2020-06-15

NŽT

Nacionalinės žemės
tarnybos direktoriaus
2020 m. gegužės 12
d. įsakymu Nr.
1P-137-(1.3E) patvirtintas Skelbimo
apie numatomą žemės sklypo ribų ženklinimą formos pavyzdys.

 

18.

Nuolat bendradarbiauti su VĮ Registrų centru dėl
Nekilnojamojo turto
registro posistemės
 „GeoMatininkas“
tobulinimo.

Vieną kartą ketvirtyje rengti susitikimai su VĮ Registrų
centru dėl Nekilnojamojo turto registro posistemės
„GeoMatininkas“ tobulinimo.Parengtas raštas (toliau – raštas) 
Registrų centrui, kad kas
ketvirtį būtų rengiami
Nacionalinės žemės
tarnybos ir VĮ Registrų
centro
susitikimai dėlNekilnojamojo turtoregistro posistemės „GeoMatininko“
tobulinimo. Rašte 
pateikti
apskritojo
stalo diskusijų
metu matininkų
išsakyti  
pasiūlymai
dėl 
Nekilnojamojo turto
registro posistemės 
„GeoMatininkas“ tobulinimo.

Nuolatos

NŽT

Parengtas ir VĮ
Registrų centrui 2020-
04-16 išsiųstas raštas
Nr. 1SD-821-(10.7E.)
,,Dėl Nekilnojamojo
turto registro
posistemės ,,GeoMatininkas“ tobulinimo“ (toliau – Raštas). Rašte siūloma rengti Nacionalinės
žemės tarnybos ir VĮ Registrų centro
susitikimus dėl
Nekilnojamojo turto
registro posistemės
,,GeoMatininkas“ tobulinimo. 
Rašte taip
pat nurodyta, kad
matininkus vienijančių
profesinių organizacijų atstovai išreiškė norą
dalyvauti organizuojamuose susitikimuose tarp
institucijų dėl
Nekilnojamojo turto
registro posistemės
,,GeoMatininkas“ tobulinimo, todėl VĮ
Registrų centrui
pasiūlyta sudaryti
galimybes į
susitikimus (pasitarimus) dėl
Nekilnojamojo turto
posistemės ,,GeoMatininkas“ tobulinimo kviesti
dalyvauti ir matininkus vienijančių profesinių
organizacijų atstovus. Rašte pateikti
apskritojo stalo
diskusijų metu
matininkų bei
teritorinių skyrių
specialistų išsakyti
pasiūlymai dėl
Nekilnojamojo turto
registro posistemės
„GeoMatininkas“ tobulinimo.

 

 

19.

Parengti išaiškinimą
teritoriniams skyriams, kad
teritorinis skyrius,
patikrinęs žemės
sklypo kadastro
duomenų bylą, negali
nederinti žemės
sklypo, kuris yra
adreso objektas ir
kuriam adresas nėra
suteiktas, plano.

Parengtas išaiškinimas
teritoriniams skyriams ir
patalpintas EPVS‘e,
kad teritorinis
skyrius, patikrinęs
žemės sklypo
kadastro duomenų
bylą, negali nederinti žemės
sklypo, kuris yra adreso
objektas ir kuriam adresas
nėra suteiktas, plano.

2020-04-01

NŽT

Parengtas išaiškinimas
teritoriniams skyriams
ir patalpintas EPVS‘e
bei paskelbtas
Nacionalinės žemės
tarnybos interneto
svetainės skyriaus
,,Ūkio subjektų veiklos priežiūra“/,,Matininkai“ srityje ,,Konsultacijos ir metodinė pagalba“.

20.

Parengti išaiškinimą ir patalpinti jį NŽT
internetiniame tinklapyje bei EPVS'e, kad matininkas,
atlikdamas žemės
sklypo, kuriam
naudojimo būdas
nėra nustatytas,
kadastrinius matavimus, neturi
teisės pats nustatyti žemės sklypui
naudojimo būdo.

Parengtas išaiškinimas ir
patalpintas NŽT
internetiniame tinklapyje ir EPVS'e, kad matininkas,
atlikdamas žemės
sklypo, kuriam
naudojimo būdas
nėra nustatytas,
kadastrinius matavimus,
neturi
teisės pats nustatyti
žemės sklypui
naudojimo būdo.

2020-04-15

NŽT

Parengtas išaiškinimas
teritoriniams skyriams
ir patalpintas EPVS‘e
bei paskelbtas
Nacionalinės žemės
tarnybos interneto
svetainės skyriaus
,,Ūkio subjektų veiklos priežiūra“/,,Matininkai“ srityje ,,Konsultacijos ir metodinė pagalba“.

21.

Parengti išaiškinimą ir patalpinti jį NŽT
internetiniame tinklapyje, apie
kokius statinius
(laikinus, inžinerinius ir t. t.) turėtų būti
nurodyta informacija žemės sklypo plane ir
žemės sklypo
kadastro duomenų
lentelėje.

Parengtas išaiškinimas ir
patalpintas NŽT
internetiniame tinklapyje,
apie
kokius statinius
(laikinus, inžinerinius ir t.
t.) turėtų būti
nurodyta informacija
žemės sklypo plane ir
žemės sklypo
kadastro duomenų
lentelėje.

2020-12-31

ŽŪM

 

22.

Patalpinti informaciją NŽT internetiniame
tinklapyje apie senų
riboženklių standartus.

Patalpinta informacija NŽT
internetiniame
tinklapyje apie senų
riboženklių standartus.

2020-04-01

NŽT

Paskelbta Nacionalinės žemės tarnybos
interneto svetainėje
,,Ūkio subjektų veiklos priežiūra“/,,Matininkai“ srityje ,,Konsultacijos
ir metodinė pagalba“.

23.

Parengti raštą
teritoriniams skyriams, kad
teritorinio skyriaus
vedėjui priėmus
sprendimą dėl žemės
sklypo kadastro
duomenų pakeitimo
(nustatymo, žemės
sklypo pertvarkymo
ar kt.), teritorinis
skyrius turi raštu
informuoti prašymą,
pakeisti nustatytus
žemės sklypo
kadastro duomenis,
pateikusį asmenį
(savininką, naudotoją).

Parengtas raštas ir
informuoti teritoriniai
skyriai dėl būtinumo
raštu informuoti
prašymą, pakeisti
nustatytus žemės
sklypo kadastro
duomenis, pateikusį
asmenį (savininką,
naudotoją), teritorinio
skyriaus
vedėjui priėmus
sprendimą dėl žemės sklypo kadastro
duomenų pakeitimo
(nustatymo, žemės
sklypo pertvarkymo
ar kt.).

2020-03-15

NŽT

Parengtas išaiškinimas teritoriniams skyriams ir patalpintas EPVS‘e bei paskelbtas Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainės skyriaus ,,Ūkio subjektų veiklos priežiūra“/,,Matininkai“ srityje ,,Konsultacijos ir metodinė pagalba“.

24.

Kreiptis į Lietuvos
Respublikos automobilių kelių
direkciją prie
Susisiekimo ministerijos (toliau –
direkcija) dėl
matininkų ir
direkcijos glaudesnio
abipusio bendradarbiavimo ir
informacijos dalinimosi.

Parengtas raštas
direkcijai dėl
matininkų ir
direkcijos abipusio
bendradarbiavimo ir
informacijos dalinimosi.

2020-05-01

ŽŪM

 

25.

Kreiptis į Lietuvos
savivaldybių asociaciją, kad
savivaldybės teiktų
matininkams informaciją apie
vietinių punktų
koordinates.

Parengtas raštas
savivaldybių asociacijai, kad
savivaldybės teiktų
matininkams informaciją
apie
vietinių punktų
koordinates.

2020-04-15

NŽT

Parengtas ir Lietuvos savivaldybių asociacijai  2020-03-25 išsiųstas raštas Nr. 1SD-669-(11.39 E.) „Dėl savivaldybės geodezinių tinklų punktų“.


26.

Kreiptis į Valstybinę
miškų tarnybą dėl
Miškų kadastro
duomenų tikslinimo
procedūrų išaiškinimo.

Parengtas raštas
Valstybinei miškų
tarnybai dėl Miškų
kadastro duomenų
tikslinimo procedūrų
išaiškinimo.

2020-05-01

NŽT

 NŽT 2020-04-06 raštu Nr. 1SD-739-(10.7 E.) „Dėl informacijos pateikimo“ kreipėmės į Valstybinė miškų tarnybą dėl Miškų kadastro duomenų tikslinimo procedūrų išaiškinimo. Gavę išaiškinimą patalpinsime jį NŽT tinklapyje.

27.

Siūlyti matininkus
vienijančioms organizacijoms, iki
2020-07-01 pateikti konkrečius siūlymus
dėl Nekilnojamojo
turto kadastro
įstatymo nuostatų,
susijusių su
matininko statusu,
kadastro duomenų
nustatymo sąvoka bei procedūromis, tikslinimo.

Matininkus vienijančios
organizacijos iki
2020-07-01 pateikė
konkrečius siūlymus
dėl Nekilnojamojo
turto kadastro
įstatymo nuostatų,
susijusių su
matininko statusu,
kadastro duomenų
nustatymo sąvoka bei
procedūromis, tikslinimo.

 

2020-07-01

 

Matininkus vienijančios organizacijos 

 

28.

Įvertinti matininkus
vienijančių organizacijų pateiktus konkrečius siūlymus dėl teisės aktų
pakeitimo.  

Įvertinus matininkus
vienijančių organizacijų
pateikus siūlymus dėl teisės
aktų pakeitimo raštu
kreiptasi į ŽŪM dėl
minėtų teisės aktų
pakeitimo iniciavimo.

2020-09-01

NŽT

ŽŪM

 

29.

Nuolat skelbti
Nacionalinės žemės
tarnybos internetiniame tinklapyje teritoriniams skyriams teikiamus
metodinius išaiškinimus, susijusius su
nekilnojamojo daikto
kadastro duomenų
nustatymu/tikslinimu.

Nacionalinės žemės
tarnybos internetiniame
tinklapyje nuolat
skelbiami teritoriniams
skyriams teikti
metodiniai išaiškinimai,
susiję su
nekilnojamojo daikto
kadastro duomenų
nustatymu/tikslinimu.

Nuolatos

NŽT

Nacionalinės žemės
tarnybos internetinio
tinklalapio skyriuje
,,Ūkio subjektų veiklos
priežiūra“/,,Matininkai“
srityje ,,Konsultacijos
ir metodinė pagalba“
nuolat skelbiami
teritoriniams skyriams
teikti metodiniai
išaiškinimai, susiję su
nekilnojamojo daikto
kadastro duomenų
nustatymu/tikslinimu.

30.

Patikslinti Nekilnojamojo turto
objektų kadastrinių
matavimų ir kadastro duomenų surinkimo
bei tikslinimo
taisyklių 6 priedo 7
lentelę, vietoje žodžio ,,statinys“ nurodant
žodį ,,pastatas“.

 

Patikslinta Nekilnojamojo
turto
objektų kadastrinių
matavimų ir kadastro
duomenų surinkimo
bei tikslinimo
taisyklių 6 priedo 7
lentelė, vietoje žodžio
,,statinys“ nurodytas
žodis ,,pastatas“.

 

2020-12-31

ŽŪM

 

31.

Nekilnojamojo turto
kadastro nuostatų
125 ir 126 punktai
turėtų būti keičiami,
nurodant, kad kai
teritorinis skyrius
nustato, kad būtina
tikslinti žemės sklypo
planą, apie tai raštu
informuoja žemės
sklypo savininką ir
žemės sklypo planą
parengusį matininką“.

 

Nekilnojamojo turto
kadastro nuostatų
125 ir 126 punktų
pakeitimas, nurodant
kai teritorinis skyrius
nustato, kad būtina
tikslinti žemės sklypo planą, apie tai raštu
informuoja žemės
sklypo savininką ir
žemės sklypo planą
parengusį matininką.

 

2020-12-31

ŽŪM

 

 


Paskutinis atnaujinimas: 2020-05-13 09:57:30

  
     
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86666, faks. 8 706 86949, el. paštas nzt@nzt.lt
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra | Lankytojo atmintinė
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.