NZT - Apskritojo stalo diskusijų, įvykusių nuo 2020-07-24 iki 2020-10-29 penkiuose Lietuvos regionuose, kuriose dalyvavo per 430 specialistų, pateiktų siūlymų įgyvendinimo priemonių planas

 

English


  • Laisva valstybinė žemė
  • Žemės reforma
  • Dokumentų patikros
  • Aukcionai
  • Geodezija ir kartografija

Apskritojo stalo diskusijų, įvykusių nuo 2020-07-24 iki 2020-10-29 penkiuose Lietuvos regionuose, kuriose dalyvavo per 430 specialistų, pateiktų siūlymų įgyvendinimo priemonių planas

I. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos siūlymai, teikiami siūlymus įgyvendinančiajai institucijai

Pateikto siūlymo turinys

Už siūlymo
pateikimą atsakingas Nacionalinės žemės tarnybos
prie Žemės ūkio
ministerijos padalinys

Siūlymo pateikimo terminas

Už siūlymo
įgyvendinimą atsakinga institucija

Siūlymo įgyvendinimo terminas

Siūlymo įgyvendinimo stadija

1. Kreiptis į Lietuvos
Respublikos žemės ūkio
ministeriją (ŽŪM) dėl
Žemės sklypų
formavimo ir
pertvarkymo projektų
rengimo taisyklių,
patvirtintas Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro
ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir
pertvarkymo projektų
rengimo taisyklių
patvirtinimo“, siūlant:

1.1. nustatyti žemės
sklypų formavimo ir
pertvarkymo projektų
rengimo reikalavimų
galiojimo termino
pratęsimo tvarką ir
naujų reikalavimų
išdavimo tvarką, tuo
atveju, kai projektų
rengimo reikalavimų
galiojimo terminas
pasibaigęs;

1.2. patikslinti Žemės
sklypų formavimo ir
pertvarkymo projektų
rengimo taisyklių 79
punktą, aiškiai
reglamentuojant, kas ir
kokiais atvejais privalo
derinti parengtus žemės
sklypų perdalijimo
planus.

Žemės tvarkymo skyrius ir
Žemėtvarkos planavimo ir
dokumentų priežiūros skyrius

2021-03-26

Žemės ūkio
ministerija

2021-07-01

 

2. Kreiptis į Žemės ūkio
ministeriją ir Lietuvos
Respublikos aplinkos
ministeriją dėl Kaimo
plėtros žemėtvarkos
projektų rengimo ir
įgyvendinimo taisyklių
koregavimo, aiškiai
reglamentuojant, kada
ir kaip gali būti
pripažįstami negaliojančiais
patvirtinto kaimo
plėtros žemėtvarkos
projekto sprendiniai,
pvz., miško įveisimas ne
miško žemėje, ūkininko
sodybos vietos
parinkimas.

Žemės tvarkymo skyrius

2021-03-26

Žemės ūkio
ministerija

 

2021-12-30

 

3. Siūlyti Žemės ūkio
ministerijai patikslinti
Kitos paskirties
valstybinės žemės
sklypų parduodamų ar
išnuomojamų ne
aukciono būdu
administravimo metodikos,
patvirtintos
Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro
2020 m. sausio 24 d.
įsakymu
Nr. 3D-40 „Dėl Kitos
paskirties valstybinės
žemės sklypų,
parduodamų ar
išnuomojamų ne
aukciono būdu,
administravimo metodikos
patvirtinimo“
(toliau – Metodika),
6 punkto nuostatas,
nurodant mažesnius
statinio užimamo ploto
intervalus koeficientams taikyti.

Žemės tvarkymo skyrius

2021-03-26

Žemės ūkio
ministerija

 

2021-07-01

 

4. Siūlyti Žemės ūkio
ministerijai Lietuvos
Respublikos Vyriausybės
(LRV) tvirtinamoje
valstybinės žemės
patikėtinio (Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės
ūkio ministerijos (toliau
– Tarnyba arba NŽT))
sutikimo dėl specialiųjų
žemės naudojimo
sąlygų nustatymo
išdavimo tvarkoje
reglamentuoti, kaip
Nacionalinės žemės
tarnybos išduodamame
sutikime turi būti
pateikta informacija
apie tai, kad dėl
papildomų specialiųjų
žemės naudojimo
sąlygų nustatymo
valstybinėje žemėje
nuostolių nereikia
kompensuoti. 

Žemės tvarkymo skyrius

2020-12-02
raštu Nr.
1SD-3596-(3.7 E.)

Žemės ūkio
ministerija

2021-07-01

Vykdoma.

ŽŪM pateiktame LRV nutarimo
„Dėl sutikimų
nustatyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas“ projekte nurodo, kad
sutikimų formas tvirtina kiekvienas valstybinės žemės patikėtinis. NŽT 
2020-12-02 raštu
Nr.
1SD-3596-(3.7 E.)
pateikėme pastabas, kad
sutikimų formas ar
bent detalizacija, kas jose turi
būti nurodyta, turi
būti tvirtinama LRV nutarimu.

5. Kreiptis į Žemės ūkio
ministeriją dėl
valstybinės žemės
sklypų pardavimo ir
nuomos aukcionų
organizavimo išlaidų,
kurios yra tvirtinamos
VĮ Valstybės žemės
fondo direktoriaus
įsakymais, rengiamais
vadovaujantis Valstybinės žemės ir
miško sklypų pardavimo
ir nuomos aukcionų
organizavimo išlaidų
apskaičiavimo metodika,
patvirtinta
Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro
2012 m. kovo 27 d.
įsakymu Nr. 3D-213
„Dėl Valstybinės žemės
ir miško sklypų
pardavimo ir nuomos
aukcionų organizavimo
išlaidų apskaičiavimo
metodikos patvirtinimo“,
perskaičiavimo.

Žemės administravimo skyrius

2020-12-08
raštu
Nr.
1SD- 4120-(7.22E)

Žemės ūkio
ministerija

2021-07-01

 

II. Siūlymai, įgyvendinami Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos

Pateikto siūlymo turinys

Už siūlymo
įgyvendinimą atsakingas Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
padalinys

Siūlymo įgyvendinimo terminas

Siūlymo įgyvendinimo
stadija

1. Kartu su Žemės ūkio ministerija apsvarstyti Valstybinės žemės suteikimo laikinai naudotis žemės ūkio veiklai vykdyti tvarkos aprašo nuostatų keitimą:

1.1. numatant galimybę suteikti laikinai naudoti žemės ūkio veiklai vykdyti žemės plotus miestų teritorijose;

1.2. apsvarstant, kad valstybinė žemė laikinai naudotis turėtų būti suteikiama ne tik besiribojančio žemės sklypo savininkui ir (ar) valstybinės žemės nuomininkui, bet ir privačios žemės sklypo nuomininkui (ūkininkui), kuris nevaldo besiribojančio žemės sklypo.

Žemės administravimo skyrius

2021-03-26

 

2. Kartu su žemės tvarkymo ir administravimo politiką formuojančia Žemės ūkio ministerijai aptarti galimą nustatyti teisinį reguliavimą ir priemones, kurios skatintų valstybinės žemės sklypų naudojimą ar įsigijimą rinkos (investavimo) kriterijais nepatraukliose teritorijose.

Žemės tvarkymo ir administravimo departamentas

2021-12-30

 

3. Parengti metodinį raštą dėl vandenvietėms eksploatuoti reikalingų žemės sklypų formavimo reikalavimų.

Žemės tvarkymo
skyrius

2021-07-01

 

4. Apsvarstyti pasiūlymą patikslinti teisės aktus, įrašant, kad Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniai skyriai, išduodami sutikimus dėl statinių, esančių valstybinėje žemėje, perleidimo, tame pačiame sutikime nurodytų valstybinės žemės plotą, kurį šiuos statinius įsigijęs asmuo turės teisę išsinuomoti ar įsigyti nuosavybėn iš valstybės, t. y. dar prieš išduodant sutikimą dėl statinių perleidimo įvertinti, ar suformuotas valstybinės žemės sklypas nėra per didelis perleidžiamiems statiniams eksploatuoti.

Žemės administravimo skyrius

2021-04-30

 

5. Pateikti išaiškinimą dėl reikalavimų projektams rengti išdavimo.

Žemės tvarkymo
skyrius
Žemėtvarkos planavimo ir 
dokumentų priežiūros skyrius

2021-04-30

 

6. Vadovaujantis įsigaliojusiais Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo ir su šiuo įstatymu susijusių Lietuvos Respublikos žemės įstatymo bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymų nuostatų pakeitimais, siūlyti savivaldybėms, tam, kad būtų sudarytos patrauklesnės sąlygos dėl investicinių projektų į Lietuvą pritraukimo, iš anksto rengti teritorijų planavimo dokumentus (bendruosius savivaldybės ar vietovės lygmens planus), numatant rezervuoti teritorijas svarbiems investiciniams projektams įgyvendinti – parengti straipsnio projektą.

Žemės administravimo skyrius ir Žemės
tvarkymo skyrius

2021-01-14 

Atlikta.

Nacionalinės žemės
tarnybos interneto
svetainėje
2021-01-14  paskelbtas straipsnis
,,Savivaldybės raginamos aktyviau
naudoti valstybinę
žemę siekiant
pritraukti investicijų“.

7. Tarnybos interneto svetainės skiltyje ,,Teisės aktų taikymo rekomendacijos“ paskelbti išaiškinimą, įtvirtinant reikalavimą, kad tais atvejais, kai bendrą ribą turinčių žemės sklypų perdalijimas atliekamas nerengiant žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto, privataus žemės sklypų planus turi suderinti ne tik privataus žemė sklypo savininkas, bet ir savivaldybės administracijos direktorius, kaip tai yra numatyta šiuo metu galiojančiuose teisės aktuose – Žemės įstatymo 40 straipsnio 9 dalyje ir Žemė sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 79 punkte.

Žemės tvarkymo
skyrius

2020-11-30

Atlikta.

2020-11-30 NŽT
interneto svetainės
skiltyje
,,Teisinė
informacija“,
,,Teisės aktų taikymo
rekomendacijos“, ,,Žemėtvarka“ paskelbta nauja
informacija ,,Dviejų
bendrą ribą turinčių
žemės sklypų
perdalijimo, nerengiant žemės
sklypų formavimo ir
pertvarkymo projekto, planų
derinimas“

8. Pateikti Žemės ūkio ministerijai pasiūlymus dėl įsiterpusio žemės sklypo sąvokos tikslinimo kartu su apibendrintais pavyzdžiais / situacijomis, kai pagal teisės aktus, reglamentuojančius įsiterpusio valstybinės kitos ir žemės ūkio paskirties žemės ploto sąvoką, šie plotai nelaikytini įsiterpusiais, tačiau, savivaldybių ir Nacionalinės žemės tarnybos nuomone, šiose teritorijose racionaliausia būtų formuoti plotus tik dėl jų prijungimo prie gretimų žemės sklypų.

Žemės tvarkymo
skyrius ir Žemės
administravimo skyrius

2021-04-30

 

9. Parengti ir Tarnybos interneto svetainės skiltyje ,,Teisės aktų taikymo rekomendacijos“ ir Elektroninių paklausimų valdymo sistemoje (EPVS) paskelbti metodinį išaiškinimą dėl  Metodikos nuostatų taikymo, formuojant kitos paskirties žemės sklypus prie daugiabučių namų.

Žemės tvarkymo
skyrius

2021-03-26

 

10. Kreiptis į Žemės ūkio ministeriją dėl Metodikos nuostatų taikymo tais atvejais, kai vieno asmens nuosavybės teise valdomi statiniai yra išdėstyti didelėje teritorijoje ir pageidaujama suformuoti vieną žemės sklypą visiems statiniams (kartu su priklausiniais) eksploatuoti.

Žemės tvarkymo
skyrius

2021-03-26

 Paskutinis atnaujinimas: 2021-02-08 09:58:44

 

M. KRUPAVIČIAUS VARDO ATMINIMO MEDALIS

 
Aktualu pranešėjams 
PASITIKĖJIMO LINIJA
 
VIDINIS KANALAS
Artimiausi renginiai
Apie nžt
Istorija
Logotipas
Apie NŽT 


Informacija teikiama
tel. 8 706 86 666 ir
   8 706 85 087

Nepavykus prisiskambinti, prašome kreiptis el. paštu
nzt@nzt.lt

Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 22814195
Šiandien apsilankė: 5321
Dabar naršo: 199
 ISO sertifikatas 
Valstybės rinkliava
Atsiskaitomosios sąskaitos
Specialiųjų tyrimų tarnyba
 
 
  Geoportalas INSPIRE įgyvendinimas Lietuvoje Elektroninės paslaugos
 Žemės stebesėnos programa   LITPOS  
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86666, faks. 8 706 86949, el. paštas nzt@nzt.lt
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra | Lankytojo atmintinė
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.