NZT - DĖL STATINIŲ KADASTRINIŲ MATAVIMŲ

 

English


  • Laisva valstybinė žemė
  • Žemės reforma
  • Dokumentų patikros
  • Aukcionai
  • Geodezija ir kartografija

DĖL STATINIŲ KADASTRINIŲ MATAVIMŲ

Kai faktinė pastato ar jo dalių paskirtis, pastato aukštis neatitinka statybą leidžiančiame dokumente nurodytos pastato paskirties ir aukštų skaičiaus

Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522 „Dėl Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių“ (toliau – Taisyklės), 98.2 papunktyje nurodyta, kad pastato pagrindinė naudojimo paskirtis nustatoma pagal statybą leidžiančius, statybos užbaigimą patvirtinančius, ar kitus dokumentus. Jeigu faktinė pastato ar jo dalių pagrindinė naudojimo paskirtis neatitinka statybą leidžiančiame dokumente nurodytos pastato pagrindinės naudojimo paskirties, kadastro duomenų formose nurodoma faktinė pastato ar jo dalių pagrindinė naudojimo paskirtis, kuri nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai), 3 priedu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“ (toliau – Reglamentas). Pastatų kadastro duomenų formose nurodomi pastatų pagrindinės naudojimo paskirties pavadinimai turi atitikti Nuostatų 3 priede nurodytus pastatų pagrindinės naudojimo paskirties pavadinimus.

Nuostatų 53.3 papunktyje nustatyta, kad jeigu kadastro duomenų patikrinimo metu nustatoma, jog pastate pakeista naudojamų patalpų paskirtis, jos eksplikuojamos pagal faktinę paskirtį.

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1V-152 patvirtintos formos „Deklaracija apie statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) (kai statybą numatyta užbaigti etapais) statybos užbaigimą / statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą“ skyriuje „Duomenys apie statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) (kai statybą numatyta užbaigti etapais) bendruosius rodiklius“ pateikta lentelė, kurioje statytojas turi nurodyti bendruosius statinio rodiklius. Šioje lentelėje statinio rodiklių reikšmės turi būti nurodytos „pagal statinio projektą“ ir „pagal kadastro bylos duomenis (faktiniai)“.

Tuo atveju, kai faktinė pastato ar jo dalių paskirtis, pastato aukštis neatitinka statybą leidžiančiame dokumente nurodytos pastato paskirties ir aukštų skaičių, matininkas kadastro duomenų formose turi nurodyti faktinę (ne statybą leidžiančiame dokumente nurodytą) naudojamo pastato ir (ar) įrengtų patalpų paskirtį, taip pat ir aukštų skaičių. Jeigu pastatas, kurio paskirtis statybą leidžiančiame dokumente numatyta kaip pagalbinio ūkio pastatas, bet faktiškai naudojamas kaip gyvenamasis, kuriame dar įrengtos ir viešbučio patalpos, tai atliekant tokio pastato kadastrinius matavimus, pastato kadastro duomenų formoje neteisinga būtų nurodyti pastato paskirtį, nustatytą normatyviniuose statinio saugos ir paskirties dokumentuose (t. y. pagalbinio ūkio pastatas), neatitinkančią jame atliekamos veiklos.

Nuostatų 32.2.6 papunktyje nurodyta, kad nustatant statinių kadastro duomenis, nustatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis ir pavadinimas, įrašomas adresas. Pastatų, patalpų ir inžinerinių statinių pagrindinės naudojimo paskirties klasifikacija pateikiama šių Nuostatų 3–5 prieduose.

Reglamento 5.1 papunktyje nustatyta, kad pastatai pagal paskirtį skirstomi į gyvenamuosius ir negyvenamuosius pastatus. Pastatas priskiriamas vienai ar kitai paskirties grupei (pogrupiui), jeigu jo visas bendrasis plotas arba didžiausioji jo dalis naudojama tai paskirčiai. Kai pastatą sudaro įvairių paskirčių patalpos, suformuotos ar numatomos suformuoti atskirais nekilnojamojo turto objektais, pastato paskirtis nustatoma tokia tvarka: pirmiausia – pastato paskirties grupė pagal didžiausią atskirų paskirties grupių patalpų, suformuotų ar numatomų suformuoti atskirais nekilnojamojo turto objektais, suminį bendrąjį plotą; antra – paskirties grupės pogrupis pagal didžiausią visų tos paskirties grupės pogrupių patalpų, suformuotų ar numatomų suformuoti atskirais nekilnojamojo turto objektais, bendrąjį suminį plotą. Įvairių paskirčių patalpos, formuojamos ar numatomos suformuoti atskirais nekilnojamaisiais daiktais, turi atitikti normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų ir kitų teisės aktų joms nustatytus reikalavimus.

Taigi, atliekant pastato, kurio paskirtis neatitinka statybą leidžiančiame dokumente nurodytos pastato paskirties, kadastrinius matavimus, pastato paskirtį matininkas turėtų nustatyti vadovaudamasis Nuostatų 32.2.6 papunkčiu ir, kai pastatą sudaro įvairių paskirčių patalpos, Reglamento 5.1 papunktyje aprašyta pastato paskirties nustatymo tvarka.

Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalį statinio ar jo dalių paskirtis, taip pat statinio išorės matmenys (aukštis, ilgis, plotis ir pan.) priskiriami esminiams statinio projekto sprendiniams. Šio straipsnio 46 dalyje nustatyta, kad statinio ar jo dalies statyba, pažeidžianti esminius statinio projekto sprendinius, yra laikytina savavališka statyba.

Statybos įstatymo 32 straipsnyje nustatyta, kad savavališkos statybos padariniai šalinami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka. Įvertinę Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme išvardytus galimus savavališkos statybos padarinių pašalinimo būdus, kurie susiję ne tik su savavališkos statybos įteisinimu gavus statybą leidžiantį dokumentą (kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame (kurioje) nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo, remonto ar griovimo darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius planus ar žemės valdos projektus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius planus ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentus, ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams), bet ir nurodymu nugriauti statinį, išardyti savavališkai pastatytą (įrengtą, sumontuotą ir pan.) ar perstatytą statinio dalį ir sutvarkyti statybvietę, manytume, kad išvis nėra tikslinga atlikti tokių pastatų (statinių), kuriuose matyti esminiai statinio projekto sprendinių pažeidimai, kadastrinių matavimų.

Dėl gyvenamojo pastato vidaus plotų eksplikavimo, kai pastato patalpų plotų eksplikacijoje nurodomas patalpų pavadinimas – neįrengta patalpa

Nuostatų 32.2.4.2 papunktyje nustatyta, kad nebaigti statyti ar fiziškai pažeisti statiniai matuojami, kai galima nustatyti jų pagrindinę naudojimo paskirtį, sienų statybos produktus, plotą, tūrį ar kitus parametrus.

Pagal Taisyklių 151 punktą gyvenamosios paskirties pastato bendrąjį plotą sudaro visų gyvenamosios paskirties patalpų bendras plotas, bendro naudojimo patalpų antžeminiuose aukštuose, skirtų naudotis visiems ar keliems pastato savininkams arba naudotojams, plotas, rūsio (pusrūsio) patalpų plotas, garažo patalpų plotas, visų gyvenamosios paskirties pastate esančių negyvenamosios paskirties patalpų, suformuotų atskirais Nekilnojamojo turto kadastro objektais, naudingasis plotas.

Taisyklių 150 punkte nustatyta, kad gyvenamosios paskirties patalpų bendrą plotą sudaro gyvenamojo, pagalbinio (susidedančio iš pagalbinio naudingojo ploto ir pagalbinio nenaudingojo ploto), verslo, kito (susidedančio iš rūsio (pusrūsio) patalpų ploto ir garažo patalpų ploto) plotų suma.

Taigi, atlikus nebaigto statyti gyvenamojo pastato, kuriame nėra langų, durų, apdailos ir pan., bet yra vidaus atitvarinės konstrukcijos (pagal Taisyklių 147.1 papunktį), kadastrinius matavimus, pastato patalpų plotų eksplikacijos formos (Taisyklių 16 priedas (3-1 forma) lentelėje turėtų būti nurodyti neįrengtos gyvenamosios paskirties patalpos numatyti ir Taisyklių 150 punkte išvardyti plotai.

Dėl garažo pastato vidaus ploto skaičiavimo tuo atveju, kai patalpose įrengtos techninės apžiūros duobės

Teisės aktuose, reglamentuojančiuose kadastro duomenų nustatymo tvarką, nėra nustatyta patalpų, kuriose įrengtos techninės apžiūros duobės, plotų skaičiavimo tvarka.

Skaičiuojant pastato vidaus plotus, vadovaujamasi Taisyklių 147 punkto nurodymais: 147.2.1–147.2.7 papunkčiuose išvardyti plotai, kurie neįskaičiuojami į pastato vidaus plotus.

Atsižvelgiant į tai, kad nurodytuose Taisyklių papunkčiuose nenustatyta, jog patalpose esančių techninių apžiūros duobių plotai nėra įskaičiuojami į pastato vidaus plotus, todėl techninių apžiūros duobių plotai turėtų būti įskaičiuojami į pastato vidaus plotus. 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2017-04-20 raštą Nr. 2D-1358-(12.141).

 


Paskutinis atnaujinimas: 2020-04-28 09:23:23

 

 
Aktualu pranešėjams 
PASITIKĖJIMO LINIJA
 
VIDINIS KANALAS
Artimiausi renginiai
Apie nžt
Istorija
Logotipas
Apie NŽT 


Informacija teikiama
tel. 8 706 86 666 ir
   8 706 85 087

Nepavykus prisiskambinti, prašome kreiptis el. paštu
nzt@nzt.lt

Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 19605822
Šiandien apsilankė: 5862
Dabar naršo: 257
  
 
 
  
     
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86666, faks. 8 706 86949, el. paštas nzt@nzt.lt
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra | Lankytojo atmintinė
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.