NZT - Dėl valstybinės žemės patikėtinio sutikimo statant naujus statinius ar rekonstruojant esamus suformuotame valstybinės žemės sklype ar valstybinėje žemėje, kurioje žemės sklypai nesuformuoti

 

English

 Pradžia
 

M. KRUPAVIČIAUS VARDO ATMINIMO MEDALIS

 
Aktualu pranešėjams 
PASITIKĖJIMO LINIJA
 
VIDINIS KANALAS
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 23735605
Šiandien apsilankė: 2129
Dabar naršo: 41
  • Laisva valstybinė žemė
  • Žemės reforma
  • Dokumentų patikros
  • Aukcionai
  • Geodezija ir kartografija

Dėl valstybinės žemės patikėtinio sutikimo statant naujus statinius ar rekonstruojant esamus suformuotame valstybinės žemės sklype ar valstybinėje žemėje, kurioje žemės sklypai nesuformuoti

     Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 (Žin., 2010, Nr. 116-5944) (tolia – Reglamentas), 50 punkte nustatyta, kad statant suformuotoje ar nesuformuotoje valstybinėje žemėje, visais atvejais privaloma gauti valstybinės žemės patikėtinio sutikimą, susitarimą, ar pan. dėl naudojimosi valstybine žeme teisės aktų nustatyta tvarka. Reglamento 34 punkte įtvirtinta nuostata, kad šiame skyriuje nurodyti rašytiniai sutikimai (susitarimai) privalomi ir tais atvejais, kai statybai vykdyti privaloma gauti Reglamento IV, V, VI ir VII skyriuose nurodytus statybą leidžiančius dokumentus, o, jei šiuos dokumentus privaloma gauti statybai valstybinėje žemėje, – visais atvejais būtina gauti valstybinės žemės patikėtinio rašytinį sutikimą (susitarimą). Pagal Reglamento 7 priedo 3 punkto antrąją pastraipą statant ar rekonstruojant šio priedo 1.1–1.8 punktuose nurodytus statinius būtina turėti valstybinės žemės patikėjimo teisės subjekto rašytinį sutikimą ar susitarimą.
     Remiantis nustatytu teisiniu reglamentavimu, darytina išvada, kad statant ar rekonstruojant statinius valstybinėje žemėje, visais atvejais privalo būti valstybinės žemės patikėtinio sutikimas, kuris, esant sudarytai valstybinės žemės sklypo nuomos ar panaudos sutarčiai, išreiškiamas sutartyje, o statant naujus statinius ar rekonstruojant esamus valstybinėje žemėje, kurioje žemės sklypai nesuformuoti, – atskiru valstybinės žemės patikėtinio sprendimu.
     Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868) 2 straipsnio 14 dalyje nurodyta, kad žemės sklypas – teritorijos dalis, turinti nustatytas ribas, kadastro duomenis ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre.
     Pagal valstybinės žemės valdymą, naudojimą ir disponavimą ja reglamentuojančius teisės aktus, tik suformuotas ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotas valstybinės žemės sklypas (ar jo dalis) gali būti suteikiamas panaudai arba išnuomojamas (Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1428 (Žin., 1995, Nr. 94-2104; 2009, Nr. 76-3135), 10 ir 12 punktai; Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 (Žin., 1999, Nr. 25-706; 2011, Nr. 53-2551) (toliau – Taisyklės), 36 punktas; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 692 „Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ (Žin., 1999, Nr. 50-1608) 2.1 punktas ir minėtu nutarimu patvirtintų Naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių 6 ir 7 punktai). Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau – CK) 6.189 straipsnio 1 dalį teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Asmuo, siekiantis gauti leidimą statyti ar rekonstruoti statinius valstybinėje žemėje, privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius jo teisę naudotis ar valdyti žemės sklypą, kuriame ketina statyti statinius. CK 6.545 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad pagal žemės nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja perduoti už užmokestį kitai šaliai (nuomininkui) sutartyje nurodytą žemės sklypą laikinai valdyti ir naudotis pagal sutartyje numatytą paskirtį ir naudojimo sąlygas, o nuomininkas įsipareigoja mokėti sutartyje nustatytą žemės nuomos mokestį. CK 6.629 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad neatlygintinio naudojimosi daiktu (panaudos) sutartimi viena šalis (panaudos davėjas) perduoda kitai šaliai (panaudos gavėjui) nesunaudojamąjį daiktą laikinai ir neatlygintinai valdyti ir juo naudotis, panaudos gavėjas įsipareigoja grąžinti tą daiktą tokios būklės, kokios jis jam buvo perduotas atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą arba sutartyje numatytos būklės. Taigi, asmens teisę valdyti ir naudoti valstybinės žemės sklypą patvirtinantis dokumentas yra valstybinės žemės nuomos sutartis arba valstybinės žemės panaudos sutartis.
     Kitos paskirties valstybinės žemės nuomos sutarties turinį nustato Taisyklių 38 punktas. Valstybinės žemės nuomos sutartyje turi būti nurodyta: žemės nuomotojas, žemės nuomininkas, žemės sklypo kadastro duomenys, žemės sklypo (jo dalies) plotas, žemės nuomos terminas, išnuomojamame žemės sklype esančių žemės savininkui ar kitiems asmenims nuosavybės teise priklausančių statinių ir įrenginių naudojimo sąlygos bei naujų pastatų, statinių statybos, kelių teisimo, vandens telkinių įrengimo ir kitos sąlygos, taip pat kam pastatai ar įrenginiai bus naudojami pasibaigus žemės nuomos terminui, Taisyklių 30.8 punkte nurodytu atveju – galimybė keisti išnuomojamo žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, būdą ir (ar) pobūdį ir kitos Taisyklėse nurodytos sąlygos. Taigi, žemės nuomos sutartyje yra aptariamos visos žemės sklypo naudojimo sąlygos.
     Taisyklių 30.7 punkte nustatyta, kad išnuomotuose žemės sklypuose statyti naujus statinius ar įrenginius ir rekonstruoti esamus galima tik tuo atveju, jeigu tai numatyta nuomos sutartyje ir tokia statyba ar rekonstrukcija neprieštarauja nustatytam teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimui.
     Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklių priede yra patvirtintas valstybinės žemės panaudos sutarties formos pavyzdys, kuriame yra nurodyta, kokios žemės sklypo, perduoto neatlygintinai naudotis, naudojimo sąlygos yra įrašomos į sutartį. Viena iš sutarties sąlygų yra naujų pastatų, statinių statybos ir kitos sąlygos.
    Vadovaujantis nurodytomis teisės aktų nuostatomis, darytina išvada, kad išnuomotame ar panaudai suteiktame valstybinės žemės sklype galima statyti naujus statinius ar įrenginius ir rekonstruoti esamus tik tuo atveju, jeigu minėta teisė yra nustatyta valstybinės žemės sklypo nuomos ar panaudos sutartyje bei tokia statyba ar rekonstrukcija neprieštarauja nustatytam teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimui. Jeigu ši teisė neįtvirtinta valstybinės žemės sklypo nuomos ar panaudos sutartyje ir planuojama statyba ar rekonstrukcija neprieštarauja nustatytam teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimui, turi būti sprendžiamas klausimas dėl valstybinės žemės nuomos ar panaudos sutarties pakeitimo, nustatant teisę statyti naujus statinius ar įrenginius ir rekonstruoti esamus.
    Taigi, jeigu valstybinės žemės nuomos ar panaudos sutartyje numatyta teisė išnuomotame ar panaudai suteiktame valstybinės žemės sklype statyti naujus statinius ar įrenginius ir rekonstruoti esamus ir jeigu planuojama statyba ar rekonstrukcija neprieštarauja nustatytam teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimui, atskiras valstybinės žemės patikėtinio sutikimas nereikalingas. Jeigu planuojama statyba ar rekonstrukcija prieštarauja nustatytam teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimui, net ir esant valstybinės žemės panaudos ar nuomos sutartyje nustatytai sąlygai, leidžiančiai naujų statinių statybą ar esamų rekonstrukciją, planuojama statyba ar rekonstrukcija negalės būti vykdoma.
    Taisyklių 30.7 punkte nurodyta, kad išnuomotuose žemės sklypuose statyti naujus statinius ar įrenginius ir rekonstruoti esamus galima tik tuo atveju, jeigu tai numatyta nuomos sutartyje ir tokia statyba ar rekonstrukcija neprieštarauja nustatytam teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimui. Nuomos sutartyje nenumatytus pastatytus statinius ar įrenginius nuomininkas privalo nugriauti ir sutvarkyti žemės sklypą.
    Žemės sklypuose, išnuomotuose iki 3 metų, draudžiama statyti naujus statinius ar įrenginius, taip pat rekonstruoti esamus. Žemės sklypuose, išnuomotuose asmenų nuomojamiems statiniams ar įrenginiams eksploatuoti, ir žemės sklypuose, išnuomotuose valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausantiems statiniams ar įrenginiams eksploatuoti, nuomininkui draudžiama statyti naujus statinius ar įrenginius. Ši sąlyga įrašoma valstybinės žemės nuomos sutartyje (Taisyklių 30.7 punktas).
     Atkreipiame dėmesį į tai, kad atskiru žemės sklypu nesuformuotoje valstybinėje žemėje statinių ir įrenginių statyba be valstybinės žemės patikėtinio sutikimo yra negalima. Sutikimai nesuformuotoje valstybinėje žemėje išduodami Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-827 (Žin., 2010, Nr. 116-5944), 7 priede numatytais atvejais.


Paskutinis atnaujinimas: 2012-12-07 13:53:34

Artimiausi renginiai
  
 
 

 

  Geoportalas INSPIRE įgyvendinimas Lietuvoje Elektroninės paslaugos
 Žemės stebesėnos programa   LITPOS  
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86666, faks. 8 706 86949, el. paštas nzt@nzt.lt
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra | Lankytojo atmintinė
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.