NZT - Teritorinių skyrių uždaviniai ir funkcijos

 

English

 Pradžia
 

 
Aktualu pranešėjams 
PASITIKĖJIMO LINIJA
 
VIDINIS KANALAS
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 19604744
Šiandien apsilankė: 4784
Dabar naršo: 245
  • Laisva valstybinė žemė
  • Žemės reforma
  • Dokumentų patikros
  • Aukcionai
  • Geodezija ir kartografija

Teritorinių skyrių uždaviniai ir funkcijos

Svarbiausieji teritorinių skyrių uždaviniai:

1. įgyvendinti valstybės politiką žemės tvarkymo ir administravimo bei nuosavybės teisių į žemę, mišką, vandens telkinius atkūrimo, valstybinės žemės perleidimo, perdavimo naudotis ir kitose žemės reformos srityse, žemėtvarkos planavimo, nekilnojamojo turto kadastro, žemės apskaitos, geodezijos, kartografijos ir valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių rengimo, Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros kūrimo srityse;
2. atlikti valstybinės žemės patikėjimo teisės subjekto (patikėtinio) funkcijas;
3. organizuoti ir vykdyti žemės naudojimo valstybinę kontrolę;
4. prižiūrėti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus;
5. užtikrinti žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimą (tvirtinimą).

Teritoriniai skyriai, vykdydami jiems pavestus uždavinius atlieka šias funkcijas:

1. planuoja ir administruoja valstybės biudžeto lėšas žemės reformai, žemės tvarkymo ir administravimo darbams vykdyti;
2. atlieka žemės reformos žemėtvarkos darbų užsakovo funkcijas:
2.1. sudaro sutartis, reikalingas šiuose nuostatuose nurodytoms funkcijoms atlikti ir kontroliuoja jų vykdymą;
2.2. rengia dokumentus konkursams dėl žemės reformos žemėtvarkos darbų paslaugų pirkimo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka;
2.3. kontroliuoja Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo paslaugų sutarčių vykdymą;
2.4. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimą ir įgyvendinimą bei kontroliuoja šiuos darbus;
2.5. sudaro programos išlaidų sąmatų projektus ir užtikrina žemės reformai vykdyti skirtų ir kitų lėšų racionalų panaudojimą pagal paskirtį;
3. pagal Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus suteiktus įgaliojimus:
3.1. priima sprendimus dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę, mišką ir vandens telkinius;
3.2. parduoda asmenims valstybinės žemės sklypus, kuriuos Nacionalinė žemės tarnyba valdo patikėjimo teise;
3.3. perduoda asmenims neatlygintinai naudotis arba išnuomoja valstybinės žemės sklypus, išskyrus žemės sklypus, kuriuos Žemės ir kitų įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka turi teisę išnuomoti ir perduoti neatlygintinai naudotis kiti valstybinės žemės patikėtiniai;
3.4. tvirtina žemėtvarkos planavimo dokumentus;
3.5. veikia valstybės vardu valstybei paveldint ir įsigyjant privačią žemę valstybės nuosavybėn įstatymų nustatytais atvejais;
3.6. teisės aktų nustatyta tvarka sprendžia žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo klausimus;
3.7. įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka nustato servitutus;
3.8. priima sprendimus suformuoti ar pertvarkyti pagal teritorijų planavimo dokumentus suprojektuotus valstybinės žemės sklypus;
3.9. priima sprendimus pertvarkyti pagal teritorijų planavimo dokumentus suprojektuotus savivaldybės ar privačios žemės sklypus;
3.10. priima sprendimus dėl žemės sklypų kadastro duomenų nustatymo ar pakeitimo;
3.11. atidaro sąskaitas banke ir pasirašo elektroninės bankininkystės bei kitas sutartis dėl sąskaitų aptarnavimo.
4. tikrina žemės sklypų kadastro duomenų bylas ir žemės sklypų kadastro duomenų nustatymo teisingumą vietovėje;
5. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja valstybinės žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimą ir kontroliuoja šiuos darbus;
6. nagrinėja prašymus paimti žemę visuomenės poreikiams ir rengia dokumentus sprendimams paimti žemę visuomenės poreikiams priimti;
7. kontroliuoja planuojamų darbų, susijusių su žemės naudmenų būklės ir žemės naudojimo sąlygų pakeitimu, derinimą su žemėtvarkos planavimo dokumentų sprendiniais;
8. pagal kompetenciją išduoda projektavimo sąlygas teritorijų planavimo dokumentų rengimui ir derina šiuos dokumentus;
9. koordinuoja žemės konsolidacijos darbus ir teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja žemės konsolidacijos procese;
10. organizuoja ir vykdo žemės naudojimo valstybinę kontrolę;
11. vykdo valstybės žemės fondo apskaitą;
12. teisės aktų nustatyta tvarka teikia duomenis apie valstybinės žemės naudotojus ir nuomininkus atitinkamos savivaldybės administracijai;
13. teikia pasiūlymus Nacionalinės žemės tarnybos direktoriui dėl kvalifikacijos pažymėjimų rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus, matininko ar geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo sustabdymo, ar panaikinimo, taip pat teikia informaciją Nacionalinės žemės tarnybos direktoriui apie žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų, matininkų ar geodezininkų atliekamų darbų kokybę bei siūlymus dėl šių asmenų veiklos vertinimo;
14. pagal kompetenciją rengia, kaupia ir apibendrina informaciją apie žemės tvarkymą, piliečių nuosavybės teisių atkūrimą, žemės reformos vykdymą ir kitais klausimais;
15. rengia atsakymus į fizinių bei juridinių asmenų prašymus, skundus bei paklausimus, priskirtus Nacionalinės žemės tarnybos kompetencijai, ir juos konsultuoja;
16. dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe;
17. pagal Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu suteiktus įgaliojimus patvirtintų išlaidų sąmatų ribose tvarko skyriaus buhalterinę – finansinę apskaitą, užtikrina atliekamų finansinių – ūkinių operacijų teisėtumą, vykdo einamąją, išankstinę ir paskesniąją finansų kontrolę;
18. tvirtina Piliečių, kuriems atlyginama pinigais už valstybės išperkamą žemę, mišką ir vandens telkinius, ir piliečių, kuriems atlyginama pinigais, kai jie atsisako perduodamo neatlygintinai nuosavybėn naujo žemės sklypo individualiai statybai mieste, sąrašus, tvarko piniginių kompensacijų už valstybės išperkamą žemę, mišką bei vandens telkinius lėšų mokėjimo dokumentus bei atsiskaito su kompensacijų gavėjais;
19. tvarko žemės naudojimo, žemės nuosavybės bylų bei finansinių – buhalterinių dokumentų archyvą;
20. atlieka Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais nustatytas funkcijas


Paskutinis atnaujinimas: 2013-04-16 09:42:07

Artimiausi renginiai
  
 
 
  
     
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86666, faks. 8 706 86949, el. paštas nzt@nzt.lt
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra | Lankytojo atmintinė
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.