NZT - Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimas

 

English

 Pradžia
 

M. KRUPAVIČIAUS VARDO ATMINIMO MEDALIS

 
Aktualu pranešėjams 
PASITIKĖJIMO LINIJA
 
VIDINIS KANALAS
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 24375614
Šiandien apsilankė: 318
Dabar naršo: 33
  • Laisva valstybinė žemė
  • Žemės reforma
  • Dokumentų patikros
  • Aukcionai
  • Geodezija ir kartografija

Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimas

Kas tai yra? Žemės reformos žemėtvarkos projektas pagal planuojamos teritorijos dydį ir sprendinių konkretizavimo lygį yra vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentas.

Kur jie rengiami? Žemėtvarkos projektai arba projektui prilyginami planai rengiami tik kaimo gyvenamosiose vietovėse bei teisės aktuose nustatyta tvarka miestams po 1995 m. birželio 1 d. priskirtose teritorijose.

Kas juos projektuoja? Žemėtvarkos projektus rengia ir projektui prilyginamame plane žemės sklypus projektuoja Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 16 straipsnio 3 dalyje išvardyti asmenys (toliau – Vykdytojai), sudarę sutartį su Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovu, ar jo įgaliotu Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio, pagal pageidaujamos gauti žemės buvimo vietą, vedėju dėl žemėtvarkos projekto rengimo ir įgyvendinimo kadastro vietovėje.

Kas juose projektuojama? Žemėtvarkos projektuose, projektui prilyginamuose planuose suprojektuojami grąžinami natūra, perduodami, suteikiami nuosavybėn neatlygintinai, perduodami neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti, taip pat parduodami ir išnuomojami iš valstybės žemės ūkio paskirties, miškų ūkio paskirties, vandens ūkio paskirties ir kitos paskirties žemės sklypai (toliau – žemės sklypas).

Aplinkos tausojimas.

Žemėtvarkos projektai arba projektui prilyginami planai privalo užtikrinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų reikalavimus saugoti ir tausoti žemę bei kitus gamtos išteklius. Šiuo tikslu Vykdytojo darbuotojas – projekto autorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir teritorijų planavimo dokumentais, suprojektuotiems žemės sklypams numato įstatymuose ir Vyriausybės nutarimuose nustatytas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas bei ūkinės veiklos apribojimus.
Žemėtvarkos projektuose arba projektui prilyginamuose planuose turi būti atsižvelgta į veiklos saugomose teritorijose reglamentavimo dokumentus. Turi būti nustatytos viešiesiems poreikiams naudojamų neprivatizuojamų žemės sklypų ribos bei kiekvienam žemės sklypui Nacionalinės žemės tarnybos vadovo arba žemėtvarkos skyriaus vedėjo sprendimu nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Vienam pretendentui priklausančių žemės ūkio paskirties žemės sklypų išdėstymas turi sudaryti sąlygas racionaliai tvarkyti žemės ūkio valdą.
Žemėtvarkos projektuose arba projektui prilyginamuose planuose numatomas vietinės reikšmės kelių tinklas ir kiti teritorinio tvarkymo elementai turi užtikrinti transporto išlaidų ekonomiją ir patogų žemės naudojimą.

Teritorijos parinkimas.

Teritoriją žemėtvarkos projektui rengti parenka Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis skyrius, o ją tvirtina Nacionalinės žemės tarnybos vadovas arba teritorinio skyriaus vedėjas.
Žemėtvarkos projektui rengti parinkta teritorija turi apimti visą kadastro vietovę arba į vienkiemius neišskirstyto rėžinio kaimo teritoriją (jei numatoma projektuoti žemės sklypus asmenims pagal Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1 ir 7 punktus), išskyrus privačią žemę, valstybinės žemės plotus, kuriuose pagal patvirtintą žemėtvarkos projektą arba rengiant projektui prilyginamą planą suprojektuoti žemės sklypai nuosavybės teisėms atkurti, suteikti nuosavybėn neatlygintinai, parduoti, perduoti neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti, kai į juos dar neatkurtos nuosavybės teisės, nepriimtas sprendimas suteikti nuosavybėn neatlygintinai ar nesudarytos valstybinės žemės pirkimo–pardavimo, valstybinės žemės panaudos sutartys arba šių žemės sklypų patikėjimo teisė neperduota teisės aktų nustatyta tvarka, bei tie valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės plotai, kuriuose pagal pradedamą rengti žemėtvarkos projektą arba projektui prilyginamą planą nebus projektuojami žemės sklypai.
Kai patvirtinus žemėtvarkos projektą, ar po žemės sklypų suprojektavimo projektui prilyginamame plane kadastro vietovėje lieka laisvos valstybinės žemės, Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis skyrius ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo žemėtvarkos projekto patvirtinimo ar žemės sklypų suprojektavimo projektui prilyginamame plane parenka ir patvirtina teritoriją kitam žemėtvarkos projektui rengti.

Projektavimo eiliškumas.

Žemės reformos žemėtvarkos projektuose žemės sklypai projektuojami vadovaujantis Žemės reformos įstatymo 10 straipsnyje nustatytu eiliškumu, t. y. pirmiausia projektuojami piliečiams natūra grąžintinos žemės sklypai į vienkiemius išskirstytuose kaimuose ir į vienkiemius neišskirstytų rėžinių kaimų teritorijose; asmeniniam ūkiui suteiktos ir naudojamos žemės sklypai; laisvoje valstybinėje žemėje pagal pateiktas išvadas piliečiams perduodami naudotis neatlygintinai lygiaverčiai turėtiesiems žemės sklypai ir paskiausiai – pagal fizinių ir juridinių asmenų prašymus likusioje laisvoje žemėje projektuojami valstybės parduotini, nuomotini bei suteiktini naudotis neatlygintinai ar patikėjimo teise žemės sklypai.

Žemės reformos žemėtvarkos projektai arba jiems prilyginami žemės sklypų planai rengiami vadovaujantis šiais teisės aktais:

• Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymu (Žin., 1991, Nr. 24-635;1997, Nr.69-1735);
• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 385 „Dėl žemės reformos vykdymo kaimo vietovėje“ (Žin., 1998, Nr. 33-882; 2011, Nr. 105-4924);
• Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 207 (Žin., 1998, Nr.43-1189; 2011, Nr. 165-7881)


Paskutinis atnaujinimas: 2013-02-28 13:28:43

Artimiausi renginiai
  
 
 

 

  Geoportalas INSPIRE įgyvendinimas Lietuvoje Elektroninės paslaugos
 Žemės stebesėnos programa   LITPOS  
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86666, faks. 8 706 86949, el. paštas nzt@nzt.lt
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra | Lankytojo atmintinė
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.